KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Informace ke kontrolám v oblasti používání hnojiv

30/11/21

Od 1. ledna 2022 vstoupí v platnost povinnost vedení elektronické evidence hnojiv výnosů sklizených hlavních a vedlejších plodin. Ta se vztahuje na zemědělce, kteří hospodaří na více než 20 hektarech.

Informace ke kontrolám v oblasti používání hnojiv


26.11.2021 – Tisková zpráva

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) upozorňuje zemědělce na změny vyplývající z aktuální legislativy. Jedná se zejména o informace ve vztahu k povinnosti vedení elektronické evidence hnojiv pro zemědělce hospodařící na ploše nad 20 ha a informace k povinnostem zpracování bilance dusíku pro subjekty hospodařící ve zranitelných oblastech.

Od 1. ledna 2022 vstoupí v platnost povinnost  vedení elektronické evidence hnojiv výnosů sklizených hlavních a vedlejších plodin. Ta se vztahuje na zemědělce, kteří hospodaří na více než 20 hektarech.

Vedení elektronické evidence v sobě zahrnuje povinnost jednorázového předání dat ÚKZÚZ ve stanoveném formátu, a to vždy do konce ledna za předchozí kalendářní rok (dle přílohy č. 7 vyhlášky č. 377/2013 Sb.). Elektronická evidence bude předávána pomocí rozhraní v rámci Portálu farmáře.

Pro účel kontroly budou data inspektorům ÚKZÚZ poskytnuta jen se souhlasem zemědělce.

Na drobné zemědělce (hospodařící do 20 ha včetně) se povinnost elektronického poskytnutí dat nevztahuje, forma vedení jejich evidence hnojiv zůstává neměnná.

Dále připomínáme zemědělským subjektům hospodařícím ve zranitelných oblastech, že od letošního roku vešla v platnost povinnost zpracovat bilanci dusíku (vstupy x výstupy) za daný hospodářský rok.

Bilance musí být poprvé zpracována do 31. 12. 2021 za období od 1. 7. 2020 do 30. 6. 2021.

Bilancováním se získá ucelený přehled o vhodnosti provedeného hnojení, potažmo využitelnosti dusíku (N) na úrovni zemědělského podniku bez ohledu na to, zda byla hnojiva aplikována k plodinám, meziplodinám nebo na podporu rozkladu slámy.

Do bilance je potřeba započítat veškeré vstupy N za daný hospodářský rok (kromě výkalů a moči zvířat při pastvě). Do výstupů N pak všechny produkty sklizené ve stejném hospodářském roce nebo sklizené do konce kalendářního roku, ve kterém daný hospodářský rok končí.

Vlastní postup výpočtu je uveden v příl. 5 tab. č. 1 až 4 Nařízení vlády č. 262/2012 Sb., příp. lze využít elektronickou formu výpočtu bilance (www. nitrat.cz).

Z pohledu ÚKZÚZ nebude prozatím samotný výsledek bilance N hodnocen. V praxi budou inspektoři ÚKZÚZ ověřovat vlastní výpočet spolu s porovnáním vstupů N v aplikovaných hnojivech a výstupů v podobě sklizených produktů v evidenci hnojení atd.

Překročení bilančního přebytku lze hodnotit až od 1. 1. 2024, protože třetí bilanci v pořadí musí zemědělec provést do 31. 12. 2023.

Upozorňujeme, že průměrný bilanční přebytek za hospodářské roky 20/21, 21/22 a 22/23 nesmí překročit 70 kg N/ha/rok v průměru za zemědělský subjekt.

ÚKZÚZ se při kontrolách, zejména v počátku platnosti výše uvedených nových podmínek, zaměří na výpomoc zemědělcům s plněním povinností.

Příloha:

Nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu

Vyhláška č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv

 

Ivana Kršková, tisková mluvčí