KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Informace pro žadatele k opatření Předčasné ukončení zemědělské činnosti. Žádost o dotaci (PUZČ HRDP)/Žádost o proplacení (PUZČ EAFRD)

16/11/21

Žádosti o dotaci v rámci opatření PUZČ HRDP se podávají v období od 1. ledna do 15. února 2022 na Regionálních odborech SZIF podle místa trvalého bydliště žadatele.

Informace pro žadatele k opatření Předčasné ukončení zemědělské činnosti. Žádost o dotaci (PUZČ HRDP)/Žádost o proplacení (PUZČ EAFRD)

 15. 11. 2021


Žádost o dotaci v rámci opatření PUZČ HRDP (dle nařízení vlády č. 69/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a Žádost o proplacení v rámci opatření PUZČ EAFRD (dle Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty programu rozvoje venkova – opatření I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti) se podávají v období od 1. ledna do 15. února 2022 na Regionálních odborech SZIF podle místa trvalého bydliště žadatele.

Žádost o dotaci/Žádost o proplacení je podávána na jednotném formuláři vydaném Státním zemědělským intervenčním fondem (dále jen „SZIF“), který je ke stažení na internetových stránkách www.szif.cz a to:

  • v sekci Ukončené programy/Horizontální plán rozvoje venkova (HRDP)/oddíl Předčasné ukončení zemědělské činnosti;
  • v sekci Program rozvoje venkova/Osa I./3. Opatření zaměřená na podporu vědomostí a zdokonalování lidského potenciálu/3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti.

Za datum podání žádosti je považováno datum doručení žádosti na SZIF.
U opatření PUZČ již není možné podávat žádosti o vstup do opatření. Příjem žádostí se vztahuje pouze na závazky vzniklé z předchozích let, tzn. žádost o dotaci/žádost o proplacení mohou podávat žadatelé, kteří:

  • v rámci PUZČ HRDP byli pravomocně zařazeni do programu (rozhodnutí o zařazení);
  • v rámci PUZČ EAFRD s nimi byla uzavřena Dohoda o poskytování dotace.

Upozornění:
Má-li žadatel zřízen vstup do Portálu farmáře, budou mu veškeré písemnosti související se žádostí (včetně rozhodnutí pro PUZČ HRDP a sdělení pro PUZČ EAFRD) zasílány prostřednictvím informačního systému Fondu (Portál farmáře) a to v souladu s ustanovením § 11 odst. 7 a 9 zákona č. 256/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pokud žadatel nemá zřízenu datovou schránku.

V případě, že žadatel nemá zřízenu Datovou schránku ani přístup na Portál farmáře, budou žadateli dokumenty odesílány poštou, případně osobně, pokud o to požádal.

V Praze dne 15.11.2021
Ing. Lukáš Pelle
Oddělení metodiky vybraných opatření PRV a SOT s vínem