KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

SZIF začíná vyplácet doplatek k Jednotné platbě na plochu

05/12/21

Letošní sazba Jednotné platby na plochu je 3 331,68 korun na hektar.

SZIF začíná vyplácet doplatek k Jednotné platbě na plochu


Praha 30. listopadu 2021

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) začíná s vyplácením doplatků k nejrozšířenější zemědělské dotaci – SAPS. Rozhodnutí se zálohou ve výši 70 % fond vydával od 19. října. Letošní sazba Jednotné platby na plochu je 3 331,68 korun na hektar.

K dnešnímu dni fond vydal 29 066 zálohových rozhodnutí a zemědělci dostali téměř 7,8 miliard korun. U doplatků však žadatelé musí počkat na nabytí právní moci rozhodnutí, kdy běží závazná patnáctidenní lhůta od data převzetí.

Pro urychlení výplat doplatků se žadatelé mohou vzdát práva na odvolání. Mohou tak učinit přes Portál farmáře v části Ostatní podání. Případně lze využít formulář „Prohlášení o vzdání se práva odvolání“  na webových stránkách www.szif.cz  / JEDNOTNÁ ŽÁDOST, v sekci „Ke stažení“, ve složce Jednotná žádost.

SZIF letos zasílá rozhodnutí o poskytnutí dotace primárně do datových schránek, nebo na Portál farmáře. Pouze v případě, že žadatel nemá datovou schránku, ani přístup k účtu na Portálu farmáře, doručí mu rozhodnutí pošta. Žadatelé, kteří potřebují obnovit přístup do Portálu farmáře SZIF/eAgri, najdou potřebné informace na https://www.szif.cz/cs/faq.

Pro případné dotazy je k dispozici infolinka SZIF na telefonním čísle 222 871 871 nebo e-mailu info@szif.cz.

Oddělení tiskové SZIF
e-mail: press@szif.cz
mobil: +420 733 696 550

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) je akreditovanou platební agenturou pro provádění opatření Společné zemědělské politiky financovaných z Evropského zemědělského záručního fondu, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu. Je zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské unie a národních zdrojů. V současné době SZIF administruje režimy podpor 1. a 2. pilíře Společné zemědělské politiky a Národní dotace. Konkrétně se jedná o přímé platby, tržní opatření a Program rozvoje venkova. SZIF rovněž administruje národní značky kvalitních potravin KLASA a Regionální potravina.