KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Otevřený dopis AK ČR k dnešní demonstraci s podtitulem „O nás bez nás“

12/01/22

Asociace soukromého zemědělství České republiky (ASZ ČR) stále pokračuje ve lživé a nenávistné kampani, která je nejenom za hranicemi slušného chování, ale přímo porušuje právní předpisy, a to opakovaně i přes výslovné upozornění na tuto skutečnost a žádost o zanechání tohoto způsobu jednání.

Asociace soukromého zemědělství České republiky (ASZ ČR) stále pokračuje ve lživé a nenávistné kampani, která je nejenom za hranicemi slušného chování, ale přímo porušuje právní předpisy, a to opakovaně i přes výslovné upozornění na tuto skutečnost a žádost o zanechání tohoto způsobu jednání. Vzhledem k argumentačnímu a ideovému vyprázdnění je z pohledu ASZ  ve všech materiálech nezbytné neustále zmiňovat Agrární komoru České republiky a přisuzovat jí fiktivní výroky, motivace či jednání. Nejinak tomu bylo i v posledním otevřeném dopisu určeném předsedovi vlády ke Strategickému plánu Společné zemědělské politiky na období 2023 až 2027.

Předně není pravdou, že by Agrární komora ČR nezastupovala podniky fyzických osob. Agrární komora České republiky sdružuje na dobrovolné bázi podnikatele v zemědělství, lesnictví a potravinářství všech forem vlastnictví a způsobů podnikání. Nerozlišuje své členy na malé nebo velké či podle způsobu hospodaření. Naše organizace má téměř tři tisíce členů, z čehož 1206 je soukromě hospodařících rolníků a zbytek tvoří zemědělské organizace. V tomto počtu nejsou zahrnuti členové 32 profesních svazů, sdružení a unií, v nichž se příslušnost podnikatelů překrývá a které rovněž sdružuje Agrární komora ČR. Členové Agrární komory ČR produkují více než 80 procent veškerých komodit a obhospodařují více než 1,6 milionu hektarů zemědělské půdy a 1,3 miliony hektarů lesní půdy. Všechno jsme schopni doložit přes evidenci členské základny.

Demonstrace s podtitulem „O nás bez nás“ má za cíl upozornit především na nejistotu, která panuje mezi zemědělskou veřejností.
•    Představenstvo AK ČR konání demonstrace schválilo jednomyslně.
•    Agrární komora ČR je apolitickou organizací. Její vedení na rozdíl od ASZ ČR nebude nikdy vystupovat na provládních či protivládních manifestacích a demonstracích hnutí či stran.
•    V žádném případě tady nejde o zájmy jedné nebo několika firem. Naopak touto optikou to neustále vidí jiní, a proto chtějí s cílem zničit „agrobarony“ přijít s návrhem, který se zcela vymyká realitě sousedních zemí. Extrémní ideologická podoba pravidel může nejen výrazně omezit živočišnou a speciální rostlinnou výrobu, ale narušením půdní držby poškodit téměř všechny zemědělce bez výjimky.
•    V mnoha věcech souhlasíme s dalšími nevládními organizacemi včetně nutnosti úprav Strategického plánu SZP. Dlouhodobě jsme upozorňovali, že podpora údržby trvalých travních porostů má být realizována právě přes navýšený druhý pilíř Programu rozvoje venkova nikoliv přes ekoschémata v I. pilíři, aby nedošlo ke snížení plateb na ornou půdu.
•    S vyšší podporou menších zemědělců zvlášť nyní v době rekordní inflace souhlasíme, ale neměli bychom narušit princip toho, že zemědělcům platíme za to, že se starají o zvířata, o půdu a o krajinu nebo že zajišťují faktickou i cenovou dostupnost potravin.

Na závěr si dovolujeme upozornit na paradox „ohánění se“ dopisem Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů ČMSZP, Svazu ekologických zemědělců PRO-BIO a dalších, ve kterém signatáři požadují navýšení kofinancování PRV a naopak odmítají povinné zastropování přímých plateb v prvním pilíři (připouštějí akceptaci zastropování s odpočtem nákladů). V této souvislosti je třeba upozornit, že se ještě 5. 1. 2022 dožadovala ASZ ČR zastropování bez odečtu nákladů včetně degresivity plateb již od 60 tisíc euro platebního nároku. V případě kofinancování PRV se ASZ ČR dlouhodobě vyhraňovala proti požadavku všech ostatních nevládních organizací navýšit procento kofinancování co nejvíce. Někomu zkrátka jde o to, aby zemědělci plnili společenskou poptávku po udržitelné produkci potravin, někomu jde jen o to si ukousnout největší díl z koláče, bez ohledu na to, jak vlastně koláč vypadá.

Ing. Jan Doležal, prezident Agrární komory ČR