KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Poslední příjem žádostí v OP Rybářství 2014–2020 proběhne v dubnu 2022

31/01/22

Operační program Rybářství 2014–2020 vstoupil do svých závěrečných let implementace. Využijte proto poslední možnost podpory a podejte Žádost o podporu v 21. výzvě OP Rybářství 2014–2020.

25.1.2022 – Operační program Rybářství 2014–2020 vstoupil do svých závěrečných let implementace. Využijte proto poslední možnost podpory a podejte Žádost o podporu v 21. výzvě OP Rybářství 2014–2020.

V rámci 21. výzvy Operačního programu Rybářství 2014–2020 budou moci žadatelé předkládat Žádosti o podporu na projekty v opatření:

2.2. Produktivní investice do akvakultury, záměr a) Investice do akvakultury

Opatření je zaměřeno na investice přispívající ke zvyšování konkurenceschopnosti podniků akvakultury s cílem zachování tradiční akvakultury a činností navazujících, důležitých pro udržení a rozvoj hospodářské, sociální struktury a životního prostředí.

Podpora je určena pro podniky akvakultury. Podpora může být poskytnuta fyzické nebo právnické osobě, jejíž příjmy pocházejí z akvakultury provozované vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko. Podpora může být rovněž poskytnuta rybářským svazům a rybářským spolkům.

V této výzvě bude nad rámec finanční alokace využit zásobník projektů. Do zásobníku budou zařazeny všechny nedoporučené projekty v pořadí žadatelů pro dané opatření. Nejdříve podle dosaženého bodového ohodnocení sestupně a následně podle dalších kritérií, uvedených v hodnotících kritériích ve Specifické části Pravidel. Po uvolnění finanční alokace, která vznikne na základě úspor (např. ukončením administrace některých projektů ze strany žadatele, proplacením nižší částky, než částky ve vydaném Rozhodnutí), budou vydávána Rozhodnutí o poskytnutí dotace (po kontrole oprávněnosti přímého nákupu či po kontrole výběrového řízení).

Novinkou ve 21. výzvě je vypracování odborného posudku k projektům opatření 2.2., záměr a) odborným posuzovatelem na základě výsledku věcného hodnocení kritéria efektivnosti zvýšení/udržení produkce ryb projektem, a to v případě, že žádost obdrží při výpočtu nula bodů. Žadatel předložil, nebo na základě výzvy Řídicího orgánu OP Rybářství dodatečně předloží Plán rozvoje chovu ryb. Žádost o podporu a Plán rozvoje chovu ryb posoudí z hlediska efektivnosti projektu odborný posuzovatel. Na základě tohoto posudku bude projekt buď dále pokračovat v administraci, nebo mu bude pro nesplnění kritéria efektivnosti administrace ukončena. Úprava hodnotících kritérií pro efektivnost zvýšení/udržení produkce ryb projektem byla provedena na základě doporučení Auditního orgánu.

 

Příjem žádostí bude zahájen

 5. 4. 2022 od 9 hod.

Všechny Žádosti o podporu budou v souladu s Pravidly pro dané opatření přijímány plně elektronicky prostřednictvím Portálu farmáře bez nutnosti osobní účasti žadatele na RO SZIF.

Na Portálu farmáře bude Žádost o podporu žadatelům
zveřejněna nejpozději dne 29. 3. 2022.

Příjem žádostí končí 26. 4. 2022 v 18 hodin.

Úplné znění Pravidel je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.eagri.cz.

Přílohy:

Pravidla pro žadatele a příjemce opatření 2.2., záměr a) z OP Rybářství 2014–2020, 21. výzva, 1. verze (PDF, 5 MB)
Plán rozvoje chovu ryb a posouzení projektu z hlediska efektivnosti odborným posuzovatelem (PDF, 123 KB)