KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Informace pro zaměstnavatele a cizince v návaznosti na konflikt na Ukrajině

01/03/22

souvislosti s vážnou situací na Ukrajině se již v praxi řeší první problémy, kdy někteří zaměstnanci z Ukrajiny vykonávající práci pro zaměstnavatele v ČR podle zákoníku práce již začínají dostávat povolávací rozkazy – zaměstnavatelé řeší i pracovněprávní souvislosti a důsledky tohoto odchodu.

V souvislosti s vážnou situací na Ukrajině se již v praxi řeší první problémy, kdy někteří zaměstnanci z Ukrajiny vykonávající práci pro zaměstnavatele v ČR podle zákoníku práce již začínají dostávat povolávací rozkazy – zaměstnavatelé řeší i pracovněprávní souvislosti a důsledky tohoto odchodu. Ministerstvo práce a sociálních věcí z hlediska své působnosti sděluje v uvedené věci toto stanovisko:

V případě, že občan Ukrajiny, který je zaměstnancem českého zaměstnavatele, požádá v souvislosti s povolávacím rozkazem, který obdržel, o poskytnutí pracovního volna, jde podle našeho názoru o nepojmenovanou jinou důležitou osobní překážku v práci podle § 199 zákoníku práce a zaměstnavatel je v daném případě povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci. Zaměstnanci náhrada mzdy nebo platu od zaměstnavatele za dobu trvání překážky v práci nepřísluší (ledaže by ji zaměstnavatel poskytl nad rámec zákona). Zaměstnanec je podle § 206 zákoníku práce povinen uvědomit zaměstnavatele o překážce v práci bez zbytečného průtahu a rovněž je povinen zaměstnavateli překážku v práci prokázat (např. předložením povolávacího rozkazu). Záleží na zaměstnanci, zda o pracovní volno požádá. Zákon nestanoví formu žádosti – může být písemná nebo ústní.

S ohledem na to, že zaměstnavatel je povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci, není zde dán výpovědní důvod pro rozvázání pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnavatele. Zaměstnanec však sám může pracovní poměr výpovědí rozvázat, je také možné rozvázat pracovní poměr dohodou, shodne-li se na tom zaměstnanec se zaměstnavatelem. Pracovní poměr na dobu určitou skončí uplynutím doby, na kterou byl sjednán. Podle § 48 odst. 4 zákoníku práce pracovní poměr zaniká též smrtí zaměstnance. Podle § 48 odst. 3 zákoníku práce pracovní poměr cizince nebo fyzické osoby bez státní příslušnosti, pokud k jeho skončení nedošlo již jiným způsobem, končí

a) dnem, kterým má skončit jejich pobyt na území České republiky podle vykonatelného rozhodnutí o zrušení povolení k pobytu,
b) dnem, kterým nabyl právní moci rozsudek ukládající těmto osobám trest vyhoštění z území České republiky,
c) uplynutím doby, na kterou bylo vydáno povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta nebo povolení k dlouhodobému pobytu za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci.

V případě, že má cizí státní příslušník  v ČR platné dlouhodobé pobytové oprávnění, které potřebuje prodloužit, postupuje standardně dle běžných pravidel.
Pokud má v ČR platné pobytové oprávnění, které nelze prodloužit (bezvízový styk/schengenské vízum/sezónní vízum/mimořádné pracovní vízum) a jeho platnost vyprší za dobu kratší než 14 dnů a cizinec se nemůže kvůli konfliktu vrátit na Ukrajinu, je nutné dostavit se na pracoviště MV OAMP. V návaznosti na probíhající konflikt je umožněno zažádat si o specifický druh dlouhodobého víza. Pokud má Ukrajinec vyřízeno povolení k zaměstnání, může nadále pracovat.

Zdroj: V Praze dne 25.2.2022, Ministerstvo práce a sociálních věcí

Informace pro zaměstnavatele a cizince v návaznosti na konflikt na Ukrajině – soubor ke stažení