KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Informace z jednání představenstva AK ČR ze dne 21. října 2020

24/10/20

Třetí jednání nového představenstva AK ČR se uskutečnilo ve středu 21. října 2020 vzhledem k současným epidemiologickým opatřením online formou.

Informace z jednání představenstva AK ČR ze dne 21. října 2020

 


Třetí jednání nového představenstva AK ČR se uskutečnilo ve středu 21. října 2020 vzhledem k současným epidemiologickým opatřením online formou platformou Skype. Jediným hostem byl viceprezident Hospodářské komory České republiky Mgr. Zdeněk Zajíček, který představil členům představenstva Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci (sněmovní tisk 756).

Prezident komory Doležal pohovořil o aktuálním vyjednávání SZP, kde je přes maximální snahu o vyjednávání s relevantními partnery v Bruselu v i České republice současná situace velmi nepřehledná. V rámci reformy SZP je důležitá spolupráce výborů COMAGRI a COMENVI, které ovšem přestaly ohledně reformy komunikovat a to stejné platilo pro jednotlivé frakce. Výsledkem bylo přes 1350 pozměňovacích návrhů pro hlasování, které se uskutečnilo tento týden. Společně se Zemědělským svazem České republiky prezident AK ČR absolvoval několik videohovorů s českými europoslanci. Z jejich strany je společně s některými německými europoslanci (frakce Lidovců) vyvíjen velký tlak na povinné zastropování, případně jeho přísnější formu.

Dalším tématem jednání představenstva bylo téma kompenzací pro zemědělce a potravináře za uzavření gastro provozů. Vedení AK ČR stanovilo pro potřeby MZe a jednání na vládě finanční újmu, která vznikla dodavatelům potravin do sektoru HORECA. Na základě průzkumu u členské základny je patrné, že část členské základny se potýká až s 90 % výpadkem odbytu. Celkovou újmu jsme odhadli na 385 milionů týdně. Ministr zemědělství minulý týden na vládě vybojoval pro zemědělství a potravinářství 3 miliardy korun na výše zmíněné kompenzace, které by se měly vyplácet prostřednictvím programu AGRICOVID. AK ČR chce být přítomna utváření pravidel tak, aby došlo k efektnímu zacílení dotačního titulu.

Dalším tématem byla podpora investic v 10. kole PRV, které bylo vypsané na komodity, ve kterých ČR nedosahuje soběstačnosti. V rostlinné výrobě se jednalo o investice do ovoce, zeleniny, brambor, chmele a v živočišné výrobě do chovu prasat, nosnic a výkrmu drůbeže. Ze strany chovatelů a pěstitelů byl o podporu velký zájem. Bylo zaregistrováno 1.603 žádostí s požadavkem na dotaci 6,2 mld. Kč s tím, že je v současné době k dispozici pouze 1,8 mld. Kč, což by postačilo na schválení 29 % podaných žádostí. Potravináři mohli žádat na investice spojené se zpracováním těchto komodit. Žádost na zpracování mohly podat zemědělské i potravinářské podniky. Bylo zaregistrováno 837 žádostí s požadavkem na dotaci 3,8 mld. s tím, že je v současné době k dispozici 1,6 mld. a to by postačilo na schválení 42 % podaných žádostí.

Celkově je pro zemědělce a potravináře k dispozici 3,4 mld. Kč a to dostačuje na pokrytí 34 % zaregistrovaných žádostí. Velkou podporou by bylo navýšení alokace na toto 10. PRV ze státního rozpočtu a tím by mohly být podpořeny další projekty, které jsou v současné době v zásobníku. Bez další alokace ze Státního rozpočtu by nebyly tyto projekty realizovány a došlo by k dalšímu snížení již tak nízké soběstačnosti. Realizace těchto investic navíc pomůže oživění ekonomiky, která se nyní dostala do útlumu. U samotných staveb by jednalo o práci pro české stavební a technologické firmy a navíc všechny tyto komodity mají velkou potřebu lidské práce a došlo by k udržení, případně navýšení pracovních míst ve venkovském prostoru. Představenstvo Agrární komory České republiky se shodlo, že je nutné doplnění prostředků ze Státního rozpočtu do celkové alokace pro 10. kolu příjmu žádostí PRV tak, aby mohly být podpořeny projekty „v zásobníku“ a podpořena soběstačnost České republiky v klíčových zemědělských komoditách. Zároveň je třeba i z prostředků Plánu obnovy, nevyčerpaných prostředků z plánované alokace PRV 2014-2020 a z nových prostředků nového programovacího období co nejrychleji na jaře příštího roku připravit investiční kolo podpor do sektorů s nízkou soběstačností a s vysokou potřebou pracovní síly (v tomto případě tedy všechny kategorie speciální rostlinné a živočišné výroby).

Součástí usnesení představenstva ze středečního jednání je také výzva členské základně, aby si na příslušná pracoviště AOPK podávali žádost o kompenzaci újmy za stižené zemědělské hospodaření v lokalitách s výskytem zvláště chráněných živočichů v případě, že se na těchto pozemcích potýkali s přemožením hraboše polního.

Mezi další témata, které diskutovalo představenstvo AK ČR, patřilo také aktuální vyjednávání o novele zákona o potravinách a tabákových výrobcích, novela mysliveckého zákona a poslaneckou sněmovnou schválený pozměňovací návrh poslance Pošváře k zákonu o ochraně zvířat před týráním, který navrhuje zákaz obohacených klecových systémů pro nosnice od 1.1 2027 bez kompenzací. Pro další fázi legislativního procesu (schvalování v Senátu) máme s chovateli nosnic již připravený systém výpočtu kompenzací, který by měl být schválen formou pozměňovacího návrhu v Senátu ČR.

Ceny obilovin jsou momentálně stabilizované a mírně stoupají v souvislosti s vyšší poptávkou po potravinách ve světě. U mléka v říjnu se zastavil propad cen, ale v meziročním srovnání jde o velkou ztrátu, kterou bude dále prohlubovat uzavření sektoru HORECA. V živočišné výrobě a v produkci mléka obecně je momentálně velmi tíživá situace s nedostatkem pracovníků způsobená epidemií COVID-19 a vládními opatřeními v této souvislosti přijatými.

U cen vepřového a drůbežího masa a vajec dochází k poklesu cen zemědělských výrobců, a to i přes narůstající spotřebitelské ceny. Výrazný propad cen zaznamenal také sektor ovoce, zeleniny a brambor z důvodů přebytku na jednotném trhu a levných dovozů z okolních států a tlakem řetězců na podnákladové ceny. Celý sektor zemědělství a potravinářství má zvýšené náklady na pracovní sílu, potýká se s nedostatkem zaměstnanců a zvýšenými náklady na udržení provozů až o 30%.

Ředitel úřadu Václav Suchan přítomné členy představenstva a předsedu dozorčí rady informoval o dosavadním průběhu hospodaření AK ČR v roce 2020 a možnosti využité právních služeb pro členskou základnu a o příspěvku na propagaci.

Zapsala, Ing. Gabriela Dlouhá, Ph.D., tajemnice AK ČR