KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Informace pro žadatele Národních dotací dotačního programu 13. pro rok 2021

16/01/21

PODPORA ZPRACOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PRODUKTŮ A ZVYŠOVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU.

Informace pro žadatele Národních dotací dotačního programu 13. pro rok 2021

 V Praze dne 12. ledna 2021

 Informace o možném podávání žádostí v rámci dotačního programu 13. PODPORA ZPRACOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PRODUKTŮ A ZVYŠOVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU. Žádosti se podávají přes Portál farmáře do 31. 3. 2021. Současně na základě loňských zkušeností bychom Vás rádi upozornili na nejčastější nedostatky, které se při podání žádostí a následně dokladů prokazujících nárok na dotaci vyskytly.

 • V žádosti musí být projekt vyplněn ke každému předmětu dotace (13.1 – 13.9) zvlášť. Nelze uplatňovat doklady na předmět dotace, který nebyl součástí žádosti o dotaci
 • Motivační účinek – činnosti týkající se projektu NESMÍ být zahájeny před podáním žádosti o podporu. Netýká se jen úhrady finančních prostředků, ale také vystavení faktury nebo DUZP, data podepsání smlouvy, odeslání objednávky apod. Současně ke každé faktuře je nutné doložit objednávku/smlouvu. Nestačí pouze předávací protokol
 • Investice musí být v souladu s Přílohou I. Smlouvy o fungování EU uvedenou v kapitole 12 Zásad – produkty rostlinné a živočišné výroby, jakož i výrobky po prvotním zpracování, které mají s těmito produkty přímou souvislost
 • Smlouvy musí být doloženy včetně všech dodatků a příloh, u faktur se dokládají, pokud jsou vyhotoveny, položkové rozpočty.
 • Zvýšit požadavek na finanční prostředky v rámci každého projektu nebo přidání nové položky v rámci projektu lze pouze do konce termínu pro příjem žádostí o dotaci (do 31. 3. 2021)
 • Přepočet kurzu se provádí dle kurzu ČNB ke dni úhrady dané zálohové nebo konečné faktury. Pokud je využit kurz jiné banky, musí být nižší, než kurz ČNB v příslušný den úhrady. Přepočet se uvádí na 0,00 Kč se zaokrouhlením vždy dolů
 • Stavební náklady musí souviset s pořizovanou technologií, která byla součástí žádosti. Nelze si nárokovat samostatné vystavění haly, do které není pořizována technologie v rámci projektu, stejně jako vnější opláštění není uznatelné, jelikož přímo nesouvisí s pořizovanou technologií
 • Nejsou uznatelné náklady na dopravu, ubytování, stravovaní pracovníků, příplatky za práci o víkendu apod.
 • Překlady dokladů nemusí být úřední, ale musí být z předkladu patrné, k jakému dokladu patří, obsah dokladu, částky, data. Musí se jednat o kompletní překlad dokladu
 • Neuznatelný náklad – náklady na projektovou dokumentaci – neuznatelné je vypracování žádosti o dotaci/platbu
 • Finanční zdraví je podáváno za 3 poslední účetní období, ve kterých bylo podáno daňové přiznání. V případě nově založených podniků musí být alespoň 2 tato období
 • Na výpisech z účtu musí být čitelně uvedena identifikace žadatele nebo musí být doložena k předmětnému účtu smlouva sbankou/potvrzení o vedení účtu