KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

SZIF prostřednictvím dotací na Ošetřování trvalých travních porostů rozdělí 2,74 miliardy korun

24/02/21

SZIF zasílá rozhodnutí o poskytnutí dotace primárně do datových schránek, nebo na Portál farmáře.

SZIF prostřednictvím dotací na Ošetřování trvalých travních porostů rozdělí 2,74 miliardy korun

 

Praha, 23. února 2021

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) spouští vydání rozhodnutí k dotacím na Ošetřování trvalých travních porostů. Jedná se o podporu v rámci Agroenvironmentálně-klimatických opatření (AEKO) spadajících do Programu rozvoje venkova (PRV). O dotaci zažádalo prostřednictvím Jednotné žádosti za rok 2020 celkem 12 173 zemědělců, mezi které může být rozděleno více než 2,74 miliardy korun.

Opatření motivuje zemědělce k ochraně a zlepšení životního prostředí při hospodaření na zemědělské půdě. Dělí se na základní titul určený na údržbu travních porostů ve volné krajině, a na tzv. nadstavbové tituly zaměřené na údržbu cenných stanovišť na travních porostech ve zvláště chráněných územích a v oblastech chráněné soustavy Natura 2000.

Dotace na ošetřování trvalých travních porostů (podopatření D) v rámci AEKO a navazujících závazků AEKO jsou součástí tzv. neprojektových opatření v rámci PRV. Žádost o dotaci se podává prostřednictvím Jednotné žádosti. Opatření se realizuje formou pětiletých závazků. Požádat můžou subjekty obhospodařující v evidenci půdy (LPIS) alespoň minimální výměru zemědělské půdy, přičemž nemusejí být zemědělským podnikatelem.

Přesný přehled sazeb je k dispozici v Příručce pro žadatele 2020, umístěné na webových stránkách www.szif.cz.

Žadatelé se můžou pro urychlení výplat vzdát práva na odvolání. To je možné provést přes Portál farmáře v části Ostatní podání. Případně lze využít formulář „Prohlášení o vzdání se práva odvolání“, který je na webových stránkách www.szif.cz / JEDNOTNÁ ŽÁDOST, v sekci „Ke stažení“, ve složce Jednotná žádost.

SZIF zasílá rozhodnutí o poskytnutí dotace primárně do datových schránek, nebo na Portál farmáře. Pouze v případě, že žadatel nemá datovou schránku, ani přístup k účtu na Portálu farmáře, doručí mu rozhodnutí pošta. Žadatelé, kteří potřebují obnovit přístup do Portálu farmáře SZIF/eAgri, najdou potřebné informace na https://www.szif.cz/cs/faq.

Pro případné dotazy je k dispozici infolinka SZIF na telefonním čísle 222 871 871 nebo e-mailu info@szif.cz

.
Lenka Rezková   tisková mluvčí SZIF