KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Vysvětlivky k jednotlivým stavům žádostí o dotace

24/02/21

Celý dokument naleznete také v příloze pod tímto článkem.

Vysvětlivky k jednotlivým stavům žádostí o dotace

 22.2.2021

 Přinášíme vysvětlivky k jednotlivým stavům žádosti o dotace. Celý dokument naleznete jednotně také v příloze pod tímto článkem.

Proces administrace žádosti může žadatel sledovat prostřednictvím Jednotného dotačního portálu https://isprofin.mfcr.cz/rispf. Vysvětlivky k jednotlivým stavům žádosti jsou uvedeny níže.

Žádost o dotaci nemusí projít všemi níže uvedenými stavy, v ideálním případě je sekvence stavů (po doručení žádosti na podatelnu MZe) následující:
Probíhá kontrola MZe -> Schváleno k realizaci referent -> Schváleno k realizaci komise -> Vygenerovaná EDS akce.

Staženo žadatelem
Žadatel od žádosti odstoupil.

Probíhá formální kontrola MZe
Probíhá kontrola formálních náležitostí a souladu žádosti se Zásadami pro poskytování dotací.

Čeká na odstranění nedostatků
Žadatel byl vyzván k odstranění nedostatků žádosti nebo dodání chybějících příloh.

Ukončená MZe
Žádost byla MZe zamítnuta pro nesplnění formálních náležitostí anebo kvůli nesouladu se Zásadami pro poskytování dotací. Žádost je DEFINITIVNĚ ZAMÍTNUTA a MZe zašle žadateli Rozhodnutí o zamítnutí žádosti nebo Usnesení o zastavení řízení.

Schváleno k realizaci referent
Žádost byla referentem provádějícím kontrolu na MZe shledána formálně v pořádku a v souladu se Zásadami pro poskytování dotací, a tudíž je dotační komisi doporučena ke schválení pro realizaci.

Schváleno k realizaci komise
Dotační komise na MZe schválila žádost k realizaci a k budoucímu proplacení. Až když žádost dospěje do tohoto stavu, je DEFINITIVNĚ SCHVÁLENA.

Nevygenerována EDS akce
Žádost je schválena k realizaci, ale nezdařila se její transformace do projektu EDS. Příčinou je obvykle chyba v údaji jako je IČ nebo nesprávně uvedený parametr projektu. Tyto chyby lze obvykle opravit na MZe a žádost se poté úspěšně transformuje do projektu EDS.

Vygenerována EDS akce
Žádost je schválena k realizaci a zdařila se její transformace do EDS projektu, což znamená, že k ní MZe vydá a žadateli zašle Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Tento projekt je zaevidován pro budoucí čerpání prostředků ze státního rozpočtu.

Vysvětlivky ke stavům žádosti o dotace 2021 (PDF, 199 KB)