KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Změna v udělování výjimek z pravidel EZ na vazné ustájení

28/02/21

Novelizovaný zákon č. 246/1992 na ochranu zvířat proti týrání upravuje s účinností od 1. 2. 2021 v platnost nová pravidla týkající se vazného ustájení zvířat.

Změna v udělování výjimek z pravidel EZ na vazné ustájení

 

23.2.2021

Novelizovaný zákon č. 246/1992 na ochranu zvířat proti týrání upravuje s účinností od 1. 2. 2021 v platnost nová pravidla týkající se vazného ustájení zvířat.

Podle § 9 bodu f tohoto zákona se zakazuje chovat zvířata ve vazném ustájení s výjimkou nezbytně nutné doby po trvání jejich ošetření. Nicméně přechodné ustanovení zavedené zákonem č. 501/2020 říká, že stanovení § 9 odst. 1 písm. f) zákona č. 246/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije pouze na stavby pro zvířata postavené, rekonstruované nebo poprvé do provozu uvedené po nabytí účinnosti tohoto zákona, s výjimkou uvedenou ve větě druhé. Na stavby pro skot postavené, rekonstruované nebo poprvé do provozu uvedené před nabytím účinnosti tohoto zákona z ustanovení § 9 odst. 1 písm. f) zákona č. 246/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, použije od 1. ledna 2030.

Pro chovatele to znamená, že zvířata je možno chovat ve vazném ustájení pouze v budovách postavených, rekonstruovaných nebo poprvé uvedených do provozu před 1. 2. 2021. Od roku 2030 pak nebude vazné ustájené možné vůbec.

Odbor environmentální a ekologického zemědělství na tuto změnu reagoval změnou metodického pokynu č. 3/2016, kterým se blíže upravují pravidla pro udělování některých výjimek z pravidel ekologické produkce.

Součástí žádosti o výjimku z pravidel ekologického zemědělství týkající se vazného ustájení skotu v malém podniku, tak musí být i kolaudační rozhodnutí nebo jiný doklad, osvědčující, kdy byla stavba pro zvířata postavena, rekonstruována nebo poprvé uvedena do provozu. V případě, že takový doklad nemá žadatel k dispozici, nahradí tyto údaje čestným prohlášením.

Změna MP č.3/2016 (PDF, 945 KB)

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR