KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Informace pro žadatele o dotace na Zalesňování zemědělské půdy pro rok 2021

20/03/21

V souvislosti s epidemií COVID-19 může dojít k prodloužení termínu pro příjem žádostí. V případě posunutí termínu příjmu žádostí bude o této změně podána informace na stránkách eagri.cz.

Informace pro žadatele o dotace na Zalesňování zemědělské půdy pro rok 2021

  19. 03. 2021


Informace k poskytování dotací podle nařízení vlády č. 185/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření ZALESŇOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů.

  • Vzhledem ke konci programového období Programu rozvoje venkova 2014-2020 nebude v roce 2021 již umožněn příjem nových žádostí o zařazení do opatření zalesňování a zakládání lesů. Doposud zařazené žádosti budou i nadále administrovány.
  • Žádost o poskytnutí dotace na péči a náhradu za ukončení zemědělské výroby („náhrada“) doručí žadatel na místně příslušné OPŽL (tam, kde byla podána žádost o poskytnutí dotace na zalesnění) na formuláři vydaném Fondem (www.szif.cz) do 15. května 2021, tedy na pozemky zalesněné v roce 2020 a dříve; žádost o dotaci na péči po dobu max. 5 let a žádost o poskytnutí náhrady max. 10 let.

Termín řádného doručení žádosti je v roce 2021 prodloužen o 2 dny, neboť 15. května 2021 připadá na sobotu. V souvislosti s epidemií COVID-19 může dojít k prodloužení termínu pro příjem žádostí. V případě posunutí termínu příjmu žádostí bude o této změně podána informace na stránkách eagri.cz.

  • Pro rok 2021 je stanoven směnný kurz pro žádosti o dotace podané podle nařízení vlády č. 185/2015 Sb. ve výši 26,242 CZK/EUR. Pro závazky uzavřené v programovém období 2007 – 2013, na které byla podána žádost o dotaci v roce 2021, budou částky přepočteny směnným kurzem ve výši 26,141 CZK/EUR (tzn. žádosti o dotaci podané v rámci nařízení vlády č. 239/2007 Sb.).
  • Gesci za nařízení vlády 185/2015 Sb. má v rámci MZe Odbor environmentálních podpor PRV. Gesci za administraci žádostí a vyplácení dotací má v rámci SZIF Odbor přímých plateb a environmentálních podpor.
  • Pro administraci žádostí o poskytnutí dotace na péči a náhradu a plnění podmínek podle nařízení vlády č. 185/2015 Sb. v roce 2021 zůstává v platnosti Metodika pro rok 2020 (mimo výše uvedené).