KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Dotace »

Dotace

03/02/21

Ministerstvo zemědělství vyhlásí druhou výzvu programu Agricovid potravinářství, žádosti bude přijímat od 15. března

Pravidla pro druhou výzvu zůstávají podobná jako v té první, tedy pokles příjmů o 25 % v meziročním srovnání v rozhodném období.

Ministerstvo zemědělství rozšiřuje projekty na zlepšení kvality pitné vody

MZe vypracovalo metodiku zemědělského hospodaření, které přispěje ke zlepšení kvality vod.

01/02/21

Ministerstvo zemědělství zahájí příjem žádostí o dotace na údržbu kulturních a venkovských prvků

Příjem žádostí bude do půlnoci 19. února 2021 nebo do vyčerpání rozpočtu.

23/01/21
16/01/21

Příjem žádostí v opatření 3.2. Sledovatelnost produktů pro podniky akvakultury a zpracovatele ryb na pořízení zařízení na vážení, balení a označování výrobků bude ukončen dne 31. 1. 2021

V souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce nebude brán zřetel na podané žádosti po tomto termínu ukončení

Zpřesnění Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2021 – DP 8.F., 10.D.

Ostatní ustanovení dotčených Zásad zůstávají beze změny.

Informace pro žadatele k dotačnímu programu Národních dotací – 8.F.d. PODPORA OPATŘENÍ ZAMĚŘENÝCH PROTI ŠÍŘENÍ NÁKAZ PRASAT ZVÝŠENÍM BIOLOGICKÉ BEZPEČNOSTI

dotační podprogram 8.F.d. PODPORA OPATŘENÍ ZAMĚŘENÝCH PROTI ŠÍŘENÍ NÁKAZ PRASAT ZVÝŠENÍM BIOLOGICKÉ BEZPEČNOSTI pro nové sledované období 2021

Návod na vytvoření OHLÁŠENÍ žadatele

V příloze článku je zveřejněn návod na vytvoření uživatelského účtu a na sestavení ohlášení žadatele o poskytnutí finančních příspěvků na hospodaření v lesích.

Stanovení kurzu pro přepočet částky dotace poskytované žadatelům/příjemcům dotace 11. kola příjmu žádostí v operaci 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců

Příjemce dotace je povinen předložit Žádost o platbu v termínu stanoveném v Dohodě či v termínu schváleném RO SZIF na základě předloženého Hlášení o změnách.

Informace pro žadatele Národních dotací dotačního programu 13. pro rok 2021

PODPORA ZPRACOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PRODUKTŮ A ZVYŠOVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU.